Opracowania projektów

Osoba przeglądająca projekty techniczne na stole obok leżących narzędzi budowlanych

Opracowania projektów dotyczące konkretnych rusztowań polegają na przygotowaniu koncepcji oraz przeprowadzeniu koniecznych obliczeń, których wynikiem jest stworzenie planu montażu konstrukcji. Do najważniejszych aspektów, o których należy pamiętać przy ich robieniu, jest stabilność rusztowania oraz różnorodność możliwości jego wykorzystania. Podczas projektowania ważne jest stosowanie się do obowiązujących norm. W zestawieniu z typowymi systemami rusztowania charakteryzują się niedokładnością połączeń, dlatego też konieczne jest wzięcie pod uwagę niedoskonałości ramy skutkujące odchyłkami, założenie odpowiedniej sztywności z uwzględnieniem elementów złącznych czy określenie specyfiki moment-obrót dla połączeń w przypadku wykorzystania złączek prefabrykowanych.

 

Co powinno obejmować techniczne opracowanie projektów?

Rusztowania mogą projektować wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Taki projekt powinien w szczególności obejmować:

  • sprawdzenie wytrzymałości i równowagi wszystkich układów przejściowych formowanych kolejno podczas składania części, z uwzględnieniem siły wiatru,
  • weryfikację możliwości połączenia składanych elementów w kolejnych ich położeniach,
  • opracowanie urządzeń pomocniczych umożliwiających dostęp robotników do wykonania połączeń przez układ drabin i pomostów.

Techniczne opracowywanie projektów nie jest konieczne w przypadku rusztowania typowego, czyli takiego, które zostało zmontowane z elementów systemowych ujętych w instrukcji montażu i eksploatacji rusztowania, zgodnie z konfiguracją i warunkami w niej zawartymi.